chrzest
images/b_dzieci.jpg

Sakrament chrztu może przyjąć każdy nieochrzczony w Kościele Rzymskokatolickim oraz w Kościołach prawosławnych i protestanckich, w których chrzest jest uznawany przez Kościół Katolicki. Dorośli (także dzieci po skończeniu 7 roku życia) sami zgłaszają chęć przyjęcia chrztu. Powinni także wziąć udział w rocznym przygotowaniu. Chrzest niemowląt i małych dzieci zgłaszają rodzice.

Generalnie chrzest powinno się przyjąć we własnej parafii (o przynależności do parafii decyduje miejsce zamieszkania). Jeżeli chrzest ma się odbyć w innej parafii, należy wpierw uzyskać zgodę własnej wspólnoty parafialnej.

Uwaga: W niebezpieczeństwie śmierci dziecko może zostać ochrzczone np. w szpitalu. W takim wypadku chrztu nie powtarza się już w kościele parafialnym, a jedynie sprawuje się tzw. obrzędy wyjaśniające.

Chrzest niemowląt i małych dzieci

Chrzest zgłaszają rodzice bądź opiekunowie prawni. W sytuacji pary bez ślubu bądź samotnej matki - chrzest zgłasza zawsze matka dziecka.

Schemat postępowania

krok 1

Wybierz chrzestnych dla dziecka.
Każdy ochrzczony powinien mieć dwoje chrzestnych (kobietę i mężczyznę). Jest jednak możliwość, by był tylko jeden chrzestny (bądź chrzestna).
Świadkiem chrztu może być jedynie chrześcijanin niekatolik.
Chrzestnym może zostać tylko osoba bierzmowana, wierząca i praktykująca. W związku z tym chrzestnym nie może być osoba żyjąca tylko w związku cywilnym bądź konkubinacie. Może to być osoba po rozwodzie, ale nie żyjąca w nowym związku.
Chrzestni biorą na siebie obowiązek troski o wychowanie dziecka w wierze.
Muszą dostarczyć (może być przed samym chrztem) zaświadczenie ze swojej parafii (tam gdzie mieszkają), że mogą być chrzestnym/chrzestną.

krok 2

Wybierz termin chrztu - u nas chrzcimy w I i III niedzielę miesiąca w czasie mszy o 13:00.

krok 3

Przygotuj:
- akt urodzenia dziecka
- dane chrzestnych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek, stan cywilny)
- jeśli jesteś z innej parafii - zgoda na chrzest u nas

krok 4

Przyjdź do kancelarii parafialnej by zgłosić chrzest swojego dziecka i przynieś potrzebne dokumenty.
Uwaga: Chrzest zgłaszają rodzice dziecka (bądź jedno z nich).

krok 5

Weź online udział w nauce przedchrzcielnej - w sobotę przed I i III niedzielą miesiąca o 17:30.

krok 6

Do chrztu przygotuj:
- świecę (nową)
- białą szatę (może być stara, używana do chrztów w Twojej rodzinie)

Chrzest dorosłych

Zasadniczo dorosłego winien ochrzcić miejscowy biskup. Biskup może jednak zezwolić na chrzest innemu kapłanowi. Dorosły przyjmuje chrzest w czasie Mszy św., podczas której przyjmuje również po raz pierwszy Komunię św. oraz może zostać bierzmowany.

Przygotowanie do chrztu dorosłego trwa rok.

Schemat postępowania

krok 1

Zgłoś się do proboszcza

krok 2

Wybierz rodziców chrzestnych - będą Ci towarzyszyć w rocznym przygotowaniu i w kolejnych obrzędach wtajemniczenia.

krok 3

Zgromadź potrzebne dokumenty:
- akt urodzenia
- zaświadczenie parafii miejsca urodzenia o niefigurowaniu w parafialnej Księdze Chrztu
- poświadczenie rodziców o tym, że nie zostało się ochrzczonym
- ewentualna zgoda na chrzest poza własną parafią

dowiedz się więcej

Katechizm Kościoła Katolickiego

Kodeks Prawa Kanonicznego

Wprowadzenie teologiczno-pastoralne do chrztu dzieci

Wprowadzenie teologiczno-pastoralne do chrztu dorosłych

Instrukcja duszpasterska Episkopatu Polski o chrzcie dzieci

Instrukcja duszpasterska Episkopatu Polski o chrzcie dorosłych

Instrukcja Metropolity Katowickiego